موارد قابل اشتراک در هر گروه

هر گروه ایجاد شده در شش تقسیم بندی امکانات زیر را برای اشتراک و مدیریت آن را در اختیار کاربران آن قرار می دهد:

  • تسک و وظایف
  • لیست مخاطبین
  • لینک و پیوندها
  • تقویم و رویداد
  • یادداشت
  • اسناد و فایل

در ادامه به تفکیک به توضیح امکانات هر کدام خواهیم پرداخت.