چت خصوصی

چت خصوصی این امکان را یه کاربران می دهد تا با فراد بصورت مستقیم و خصوصی خارج از گروه، گفتگو نموده و تمامی قابلیت ها و امکانات گروهی را بصورت خصوصی و یک به یک داشته باشند.

uShare.to - Direct Messages