ایجاد یک گروه و اشتراک

با کلیک بر روی گزینه "Create New Share" شما می توانید یک گروه جدید ایجاد نمایید

یک عنوان برای گروه ایجاد شده انتخاب نموده و با فعال کردن گزینه "Allow Inviting" این امکان را به اعضای گروه بدهید تا بتوانند نفراتی را دعوت نمایند

در قسمت Description توضیحاتی در رابطه با گروه ایجاده شده داده و با کلیک بر روی گزینه "Details"دسترسی به بخش های مختلف گروه را مدیریت نمایید

در قسمت دعوت اعضا شما می توانید با وارد کردن اسم افرادی که اکانت دارند و یا ایمیل آدرس آنها را دعوت نمایید

uShare.to - Add a Share